خاطرات ورزشی ۱

توجه به ورزش در ماچیان سابقه ای طولانی دارد.رشته والیبال و فوتبال از جمله ورزشهای مورد علاقه ماچیانی هاست که فعالیت مستمری در این دو رشته انجام میشود.

از همه کسانی که در تهیه و ارسال این تصاویر ما را یاری نموده اند سپاسگزاریم.