یاد و یادمان

یاد و یادمان

کلیپ یاد و یادمان کاری است از کانال تلگرام ماچیان که در سال 1399 به منظور ذکر خیر از درگذشتگان ماچیانی که هرکدام منشا خیری برای محل بوده اند تهیه شد.

تصاویر موجود در این کلیپها مربوط به عزیزانی است که تا زمان تهیه نماهنگ بدست ما رسیده بود.

ارواح همه رفتگان شاد

یاد و یادمان 1

یاد  یادمان 2

یاد و یادمان 3